چرا همراه رسانه؟

hamrahrasaneh

روزنامه نگاران برای ورود به ایران به ویزای مطبوعاتی، کارت مطبوعاتی برای کار در داخل ایران، مجوز کار در مکان های خاص، مترجم، هماهنگی برای مصاحبه با مقامات رسمی و غیر رسمی، خدمات فنی، خدمات ویژه و سایر خدمات عمومی نیاز دارند. عموماً همه خبرنگاران برای ورود به ایران و شروع فعالیت روزنامه نگاری خود نیازمند تصویب مقرراتی هستند. همراه رسانه خدماتی را به خبرنگاران ارائه می دهد که می تواند روند کار را تسریع کند و برای خبرنگاران آسوده خاطر باشد. بازخوردهای خبرنگاران نشان می دهد که رضایت آنها را با موفقیت انجام داده ایم.
با این وجود، ما همیشه از هرگونه نظری که به بهبود خدمات ما کمک می کند استقبال می کنیم.

دیدگاهی بنویسید