نوامبر 22, 2021

چرا همراه رسانه ؟

عموماً همه خبرنگاران برای ورود به ایران و شروع فعالیت روزنامه نگاری خود نیازمند تصویب مقرراتی هستند